•                               INFORMACJA NA TEMAT OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁAT W PRZEDSZKOLU                                              

     Opłata za 3 posiłki:

     10,00 zł, w tym 

     • śniadanie 2,00 zł;
     •  obiad 6,00 zł;
     •  podwieczorek 2,0 zł.

     Ponadto 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wykraczającą poza 5-ciogodzinny nieodpłatny czas - w naszym przedszkolu od 8.00-13.00.

     TERMINY PŁATNOŚCI

     Przypominamy iż do 15 każdego miesiąca należy uiścić opłatę za przedszkole.

      

     NUMER  KONTA

     Opłata za przedszkole

     BANK PEKAO SA

                                               20 1240 3464 1111 0011 1760 8882

      

     Bardzo prosimy o wpłacanie na konto żywieniowe dokładnie wyliczonej kwoty

      znajdującej się na rachunku oraz przestrzeganie terminów płatności.

      

      

     Aktualną wysokość wpłaty można sprawdzić w portalu dla rodziców:  www.mobiportal.pl

      

      

     Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła moduł obsługi płatności online dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez internet m.in. opłat, o których mowa powyżej. Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów. Od klienta (rodzica/opiekuna) pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł. Informacja o doliczeniu prowizji jest wyświetlana w momencie przekierowania na stronę płatności online, przed wyborem banku. Płatności można nadal dokonywać w dotychczasowy sposób.

      

     UWAGA!

     W przypadku utrzymywania się zaległości finansowych względem przedszkola powyżej 1 miesiąca, Dyrektor zastrzega sobie prawo rozwiązania podpisanej umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola.

     W przypadku kiedy dziecko nie korzysta ze świadczeń przedszkola określonych w umowie (bez uzasadnionej przyczyny) przez okres 1 miesiąca, Dyrektor Przedszkola ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola.