• Klauzula dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego

   • 1. Administratorem monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy w Tychach. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można uzyskać pod adresem: iod.sp6@oswiata.tychy.pl lub w siedzibie Administratora.
    2. Obszary objęte monitoringiem zostały oznaczone stosownymi piktogramami.
    3. Budynki oraz tereny przyległe objęte są monitoringiem wizyjnym w celu ochrony osób i mienia, zgodnie art. 108a ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe.
    4. Nagrania monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy wykażą cel oraz podstawę do uzyskania danych.
    5. Czas przechowywania nagrań z monitoringu to 7 dni od daty nagrania na rejestratorze znajdującym się w sekretariacie szkoły oraz 14 dni od daty nagrania na rejestratorze znajdującym się w gabinecie dyrektora szkoły.
    6. Osobom znajdującym się na nagraniach przysługują prawa określone w art. 15-22 RODO, w szczególności sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.