• Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

   • Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

    Administratorem danych osobowych jest:
    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Tychach

    Kontakt z inspektorem ochrony danych Placówki jest możliwy pod adresem:
    agnieszka.pecak@n-serwis.pl

    Cel przetwarzania: przetwarzanie jest wymogiem ustawowym.
    Podstawa prawna przetwarzania: Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457), Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159), Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203, ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646), innych przepisów prawa regulujących działalność placówek oświatowych lub za zgodą na przetwarzanie danych osobowych jeśli takiej udzielono.

    Odbiorcy danych: Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie ww. przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wparcie dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pana/Pani dane.
    Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa oraz czasem wskazany w JRWA. W zależności od rodzaju danych max. 50 lat

    Mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych:
    - prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych,
    - prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
    - prawo żądania przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    * przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
    * przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
    - prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    * dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
    * osoba, której dane dotyczą , wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
    * osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
    * dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    * dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się obowiązku wynikającego z przepisów prawa
    - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
    * osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    * przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem , a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
    * administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą , potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
    * osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
    - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    * zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,
    * przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.