• Historia

    •  

     Placówka została utworzona z dniem 01 sierpnia 1982 roku jako Państwowe Przedszkole Nr 52 w Tychach. 
     W dniu 1 stycznia 1993 roku został zmieniony numer placówki i z tym dniem nosi nazwę: Przedszkole nr 20 

     w Tychach.

     24 kwietnia 2008 roku Rada Miasta Tychy nadała PRZEDSZKOLU NR 20 w Tychach imię KARLIKA I KAROLINKI.


     Dyrektorzy przedszkola:

     • w latach 1982-1996   DANUTA KOKOSZKA
     • w latach 1996-2002   JUSTYNA CHODZIDŁO
     • w latach 2002-2017   mgr ALICJA STĘCHŁY
     • w latach 2017-2022   mgr ELŻBIETA JĘDRYKA


     Najważniejsze wydarzenia:

     • 1994 rok – uroczyste obchody 10-lecia Przedszkola Nr 20
     • 1999 rok – 15 lat, Jubileusz Przedszkola Nr 20
     • 2008 rok – uroczystość nadania imienia Karlika i Karolinki


     Pod koniec lat 90-tych placówka przybrała nowy wizerunek. Przedszkole zostało zmodernizowane decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przez lata funkcjonowania placówki organizowano wiele spotkań z ciekawymi ludźmi, a dzieci występowały w wielu uroczystościach środowiskowych. „Dożynki”, „Dzień Seniora” to imprezy kulturalne, które są nadal kontynuowane i jednoczą całą społeczność.


     Tradycje regionalne, rodzinne, pielęgnowane były przez wszystkie lata i dzięki poświęceniu wielu mieszkańców      –  przekazywane z pokolenia na pokolenie. TRADYCJA TRZECH POKOLEŃ w Czułowie jest wciąż żywa. Obecnie jako społeczność przedszkola wspólnie: realizujemy dalsze projekty edukacyjne z dziedziny regionalizmu, wycieczki regionalne w tym częste wizyty do Muzeum Miejskiego w Tychach, wzbogacamy izbę regionalną o nowe rekwizyty, mamy swoje logo i papier firmowy, redagujemy gazetkę przedszkolną „Co słychać u Karlika i Karolinki”. Planujemy - profesjonalne nagranie płyty zespołu „Czułowianie", wydanie pocztówki pt. „Pozdrowienia ze Śląska”.

      

     Opis

      

     Przedszkole Nr 20 im. Karlika i Karolinki jest placówką publiczną, usytuowaną na obrzeżach miasta Tychy, w dzielnicy Czułów. Placówka jest wyposażona w 6 sal zajęć oraz posiada jako jedyna spośród przedszkoli tyskich dużą salę gimnastyczną ze sportowo-zabawowym wyposażeniem. Budynek przedszkola otacza duży, zielony teren na którym znajdują się 2 piaskownice, zjeżdżalnia „Słoń Trąbalski”, nowoczesny plac zabaw „BALBINKA” oraz 3 kiwaki:
     „Koń”, ,,Samochód”, ,,Skuter”.

     Przedszkole Nr 20 jest placówką wielooddziałową złożoną z 6 oddziałów żywieniowych. Funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Ogółem do przedszkola uczęszcza 143 dzieci.

     Nasze przedszkole

     • Umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
     • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, która stosuje nowoczesne metody wychowania i systematycznie je uzupełnia oraz podnosi swoje kwalifikacje czy stopnie awansu zawodowego (8 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 4 kontraktowych).
     • Nauczyciele stale poszerzają swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w wielu kursach, konferencjach wewnętrznych i zewnętrznych w tym: ogólnopolskich.
     • Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania, zdolności.
     • Rodzice są współautorami życia przedszkola.
     • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój.
     • Przedszkole sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków, zapewnia im bezpieczne warunki pobytu, uczy podopiecznych bezpiecznych, prozdrowotnych zachowań.


      

     PRZEDSZKOLE PODTRZYMUJE DZIEDZICTWO KULTUROWE
     POPRZEZ REALIZACJĘ EDUKACJI REGIONALNEJ

      

     Cele edukacyjne:

     ☺ podtrzymywanie i rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową,

     ☺ kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi,

     ☺ rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny,

      

     Zadania przedszkola:

     ☺ wprowadzanie w świat tradycji regionu i należących do niej wartości,

     ☺ wskazywanie przykładów umożliwiających integrację z kulturą regionu,

     ☺ wspieranie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie,
      

     Treści:

     ☺ położenie, zróżnicowanie środowiska geograficznego,

     ☺ rola regionu i jego związki z innymi regionami Polski,

     charakterystyka, pochodzenie społeczności regionalnej,

     ☺ elementy historii regionu i jego najwybitniejsi przedstawiciele,

     ☺ język regionalny, gwara i nazewnictwo regionalne, miejscowe nazwy, imiona i nazwiska,

     ☺ regionalne tradycje, obyczaje i zwyczaje, muzyka, malarstwo, teatr:

     • Zespół Pieśni I Tańca „Czułowianie”, obecnie zespół "Karlika i Karolinki" 
     • Zespół Jasełkowy „Gwiozdeczki”- Jasełka Gwarą
     • Zespół Teatralny „Pracusie”- (Inscenizacje Baśni I Podań Śląskich)
     • Zespół Tańca Nowoczesnego „Eko-Bajtle”
     • Instytut Malarstwa I Rzeźby
     • Instytut Pieśniczek Śląskich

     ☺ główne zabytki przyrody i architektury w regionie,
     ☺ historia i tradycja własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu,

     Osiągnięcia:


     ☺  odnajdywanie wartości jaką stanowi wspólnota lokalna i jej kultura w życiu człowieka,
     ☺  prezentowanie własnego regionu i jego walorów oraz cech wyróżniających,
     ☺  działanie na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego,
     ☺  umiejętności regionalne (tańce, śpiewy, gwarowe inscenizacje),
     ☺  aktywny udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych.